Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

Fysiotherapie / oefentherapie voor kinderen

In onze praktijk worden kinderen van 0 tot 18 jaar oefentherapeutisch en/of fysiotherapeutisch behandeld door Laura Boon en Gerda van Vliet.

Er wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende leeftijdscategorieën:

Baby's - peuters - kleuters (0 - 4 jaar)

 • Baby's met een voorkeurshouding en een (dreigende) afplatting van het hoofdje
 • Baby's die om uiteenlopende redenen een vertraagde motorische ontwikkeling doormaken of zich anders dan andere kinderen ontwikkelen
 • Baby’s die een groot risico lopen op een vertraagde en/of gestoorde ontwikkeling
 • Baby's die een abnormale strekneiging hebben
 • Jonge kinderen met bewegingsangst en/of weinig exploratiegedrag
 • Jonge kinderen met een te hoge, te lage of juist wisselende spierspanning
 • Jonge kinderen die veel struikelen of vallen
 • Jonge kinderen die op een vreemde manier lopen
 • Jonge kinderen met problemen in de fijne motoriek
 • Jonge kinderen met problemen in de senso(moto)rische prikkelverwerking

Basisschool en middelbare school (4 - 18 jaar)

 • Kinderen met een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling op het gebied van evenwicht, grof motorische vaardigheden, balvaardigheid, fijn motorische vaardigheden, oog/handcoördinatie etc.
 • Kinderen die vaak struikelen, vallen, overal tegenaan lopen, bekers omstoten etc.
 • Kinderen met bewegingsangst of weinig exploratiegedrag
 • Kinderen die niet mee kunnen komen met de gymlessen of geen plezier ervaren in gym of spelen met leeftijdsgenootjes
 • Kinderen die problemen hebben met de ontwikkeling in de fijne motoriek en het (voorbereidend) schrijven
 • Kinderen met problemen in de senso(moto)rische prikkelverwerking.
 • Kinderen met houdingsproblemen
 • Kinderen met pijnklachten aan het bewegingsapparaat ( enkels, knieën, rug, nek, schouders etc. )
 • Kinderen met ademhalingsproblemen ( hyperventilatie, astma, dysfunctionele ademhaling etc.)
 • Kinderen met overgewicht ( link naar kopje LijL)

Aanmelding

Kinderen worden op verschillende manieren naar ons verwezen:

 • Door de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige
 • Door de huisarts
 • Door de specialist (kinderarts, revalidatiearts, kinderneuroloog, orthopeed)
 • Op verzoek van school of kinderdagverblijf
 • Op verzoek van de docent lichamelijke opvoeding
 • Op verzoek van de ouders zelf

Bij de aanmelding proberen wij zo zorgvuldig mogelijk te beoordelen bij welke therapeut het kind het beste geplaatst kan worden. Kinderen met schrijfproblemen worden vrijwel altijd bij Laura Boon geplaatst.

Onderzoek

De eerste afspraak staat, zeker bij de jonge kinderen, vooral in het teken van een kennismaking. Wij vinden het van groot belang dat het kind zich prettig en veilig voelt en eventuele verdere behandeling met vertrouwen en plezier tegemoet treedt. Als de situatie het toelaat brengen we de problemen in kaart, proberen een algemene indruk van kind en ouders te krijgen en maken we een voorlopig plan. Soms is het nodig om tijdens een volgende afspraak nader onderzoek te doen. Op grond van alle verzamelde gegevens wordt in overleg met kind en/of ouders een definitief plan gemaakt.
Het kan zijn dat behandeling niet nodig is, of bijvoorbeeld beter in een latere fase van de ontwikkeling plaats kan vinden. Hebt u vragen of twijfels over de motorische ontwikkeling van uw kind, dan behoort het dus zeker tot de mogelijkheden om een (eenmalige) afspraak met ons te maken. In veel gevallen kan uw kind al geholpen worden met tips en adviezen voor thuis en op school.

Wij maken zeer regelmatig gebruik van gestandaardiseerde testmethoden en willen daar graag iets meer over vertellen;

* Plagiocepahlometrie (PCM)

Plagiocephalometrie is een betrouwbare en valide methode om op eenvoudige wijze de vorm van de schedel vast te leggen. Deze test wordt gebruikt bij baby's die zijn aangemeld in verband met een voorkeurshouding en/of een afwijkende schedelvorm. Na de intake en toestemming van ouders wordt de meting thuis gedaan. Er wordt gebruik gemaakt van een thermoplast bandje, dat door middel van warm water zacht wordt gemaakt, en om het hoofdje van de baby wordt gelegd. Na een minuut is het bandje weer hard geworden en heeft het de vorm van het hoofdje aangenomen. De meting wordt vervolgens op de praktijk verder uitgewerkt en u wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst. Indien nodig wordt de meting na enkele maanden herhaald om te evalueren.

* Bayley Scales of Infant and Development – III (BSID - III)

De BSID is bedoeld om jonge kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand of -stoornis te onderzoeken. De test is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 42 maanden. Deze ontwikkelingsschaal bestaat uit 5 domeinen, waarbij wij uitsluitend de motorische schaal gebruiken. De test geeft aan op welke leeftijd het kind functioneert op het gebied van de fijne en grove motoriek. Indien nodig wordt de test na enige maanden herhaald, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de motorische ontwikkeling.

* Movement Assessment Battery for Children - II (M-ABC - II)

De M-ABC is een test die ontwikkeld is om een beeld te krijgen van het motorisch functioneren van een kind in het dagelijks leven. Met dit meetinstrument kunnen motorische problemen vroegtijdig worden opgespoord en de uitkomsten kunnen worden gebruikt voor het opstellen en evalueren van een behandelplan. De test is bedoeld voor kinderen in het gewoon en speciaal onderwijs met lichte motorische afwijkingen of een lichte motorische achterstand. De M-ABC is er voor drie leeftijdsgroepen: 3 - 6 jaar, 7 - 10 jaar en 11 - 16 jaar. De test omvat acht items, verdeeld over drie componenten: handvaardigheid, mikken en vangen en evenwicht.

* Beknopte beoordelingsmethode voor kinderhandschriften (BHK)

De BHK is bedoeld voor vroegtijdige onderkenning van schrijfproblemen. Aan de hand van voorschriften wordt het handschrift beoordeeld en het schrijftempo bepaald.

* Sensory Profile

De SP biedt een standaardmethode om het vermogen tot sensorische prikkelverwerking van een kind te meten en tevens het effect van sensorische prikkelverwerking op het functioneren in het dagelijks leven van een kind te karakteriseren. De SP is het meest geschikt voor kinderen van 5 tot 10 jaar. De SP is een vragenlijst, die door de ouders wordt ingevuld.

Indien nodig worden er ook nog aanvullende motorische observaties gedaan.

Behandeling

Als we besluiten om te gaan behandelen worden de ouders altijd bij de behandeling betrokken en indien noodzakelijk zijn er contacten met kinderdagverblijven, scholen en diverse begeleidingsdiensten. De therapie vindt in de meeste gevallen op de praktijk plaats, soms vindt behandeling plaats op school. Baby's worden echter altijd aan huis behandeld.

Periodiek multidisciplinair overleg

Wij nemen beiden deel aan het kinderoverleg met jeugdarts, jeugdverpleegkundige, logopedist, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker. Dit overleg vindt vier keer per jaar plaats en heeft tot doel de problematiek van jonge in hun ontwikkeling bedreigde kinderen snel in kaart te brengen, actie te ondernemen waar nodig en eventuele behandelingen op elkaar af te stemmen. Indien er redenen zijn om uw kind tijdens dit overleg te bespreken, wordt dat eerst met u overlegd en wordt uw toestemming gevraagd.

Nu, met het oog op de toekomst