Ergotherapie

Ergotherapie is, net als fysiotherapie en logopedie, paramedische zorg. Als door een aandoening of tijdelijk letselproblemen in het dagelijks functioneren ontstaan, kan een ergotherapeut hulp bieden bij het leren omgaan met deze beperkingen.

De ergotherapeut richt zich niet op de ziekte maar vooral op de praktische gevolgen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. U kunt hierbij denken aan:

  • Aan- of uittrekken van kleding;
  • Wassen of nemen van een douche of bad;
  • Zitten, liggen en opstaan vanuit bed of stoel;
  • Eten en drinken;
  • Huishouden;
  • Omgaan met energie over de dag/week;
  • Omgaan met chronische pijn en/of vermoeidheid;
  • Vrijetijdsbesteding, hobby’s en werk;
  • Verplaatsen binnens- en buitenshuis.
  • Engergiemanagement 

Wanneer door een aandoening of letselbeperkingen in alledaagse activiteitenoptreden, kan dit betekenen dat deze opnieuw of op een andere manier aangeleerd moeten worden. Ook kan het zijn dat sommige dagelijkse activiteiten alleen mogelijk zijn met behulp van hulpmiddelen en aanpassingen.In dit laatste geval zal een ergotherapeut nauw betrokken zijn bij de keuze van hulpmiddelen en aanpassingen en met het oefenen met de gekozen voorzieningen. Daarnaast ondersteunt de ergotherapeut bij de aanvraag en financiële afwikkeling van de desbetreffende voorzieningen.

De behandeling

De ergotherapiebehandeling vindt doorgaans plaats op de plek waarde problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk. De behandeling begint meteen gesprek waarin de mogelijkheden,beperkingen, interesses en wensen op tafel komen. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut vaak met de arts, behandelend fysiotherapeut of andere betrokkenen,zoals een mantelzorger of partner. Als de hulpvraag, mogelijkhedenen beperkingen duidelijk zijn wordt er een concrete beschrijving van de situatie gemaakt. Vervolgens worden er samen met de cliënt doelen opgesteld en wordt gekeken hoe deze doelen bereikt kunnen worden.Om de gestelde doelen te bereiken worden er oplossingen voor de beperkingen in het dagelijks handelen bedacht en wordt er training of advies gegeven.

Energiemanagement

Energiemanagement is voor velen een automatisch proces; wanneer ik moe word,neem ik rust. Toch zijn er genoeg mensen die moeite hebben met het goed organiseren van hun beschikbare energie,waardoor er oververmoeidheid ontstaat.Dit heeft niet alleen invloed op de fysieke,maar ook op de mentale gesteldheid. Voor mensen met chronische pijn of chronische vermoeidheid, een neurologische aandoening, fysieke beperking of voor overpresteerders die vaak over hun fysieke en mentale grenzen gaan, is het soms moeilijk om op een goede manier met hun energie om te gaan. De ergotherapiebehandeling richt zich bij deze in het omgaan met dergelijke problematiek,waarbij individueel gekeken word naar een optimale verdeling tussen activiteiten ontspanning in de dag en week.

Vergoeding

De huisarts of specialist verwijst naar een ergotherapeut, maar ook zonder verwijzing is het mogelijk een afspraak te maken. Iedereen heeft recht op tien uur ergotherapie vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Ook mantelzorgers kunnen vanuit het basispakket gebruik maken van ergotherapie.

Optimaal participeren in de samenleving van alledag