Privacyreglement & Praktijkregels

U bent sinds kort of wellicht al iets langer bij onze praktijk in behandeling. Wij vinden het fijn als u zich thuis voelt bij ons en willen graag onze huisregels met u delen, zodat u een indruk krijgt van de dagelijkse gang van zaken.

Privacyreglement

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen ook is het nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling en om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en om/of u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen.
Therapie Wolf kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw geboortedatum
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw email-adres
• Uw IP-adres
• Uw BSN nummer
• Uw zorgverzekering gegevens

De plichten van de praktijk
Therapie Wolf is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor fysiotherapeutische/oefentherapeutische/ergotherapeutische zorgverlening
 • voor doelmatig beheer en beleid
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Therapie Wolf hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Therapie Wolf hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

In kaart brengen website bezoek
Op onze website (www.therapiewolf.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Therapie Wolf gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Therapie Wolf maakt gebruik van Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Therapie Wolf te kunnen verstrekken en om de adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Therapie Wolf heeft hier geen invloed op.

Therapie Wolf heeft Google geen toestemming gegeven om via Therapie Wolf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . Therapie Wolf zal zo snel mogelijk, binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Therapie Wolf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Therapie Wolf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Therapie Wolf verzamelde persoonsgegevens , neem dan contact op met Therapie Wolf via .

www.therapiewolf.nl is de website van Therapie Wolf. Therapie Wolf is als volgt te bereiken:
Adres: Jonkerstraat 6, 1791 GN Den Burg - Texel
Telefoonnummer: 0222-312342

Parkeren

Over het algemeen is er voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de praktijk. Ook voor de grote oefenzaal bevinden zich enige parkeerplaatsen, die u gerust mag gebruiken, mits u de ingang naar de oefenzaal vrij houdt.

Vergoeding van de behandelingen

U kunt zelf voor aanvang van de therapie controleren of, en op welke wijze u bent verzekerd. U kunt uw verzekeringsgegevens nakijken op uw polisblad met de aanvullende voorwaarden of deze opvragen bij uw verzekeraar. Omdat dit ingewikkeld kan zijn mag u altijd contact opnemen met onze praktijkassistente, die u verder op weg kan helpen.

Afzeggen

Als u onverhoopt een afspraak af moet zeggen, wilt u dat dan minimaal 24 uur van te voren doen? Wij zijn dan in staat om de voor u gereserveerde tijd op andere wijze te benutten. ’s Avonds en in het weekend kunt u altijd het antwoordapparaat inspreken. Niet nagekomen afspraken kunnen vanzelfsprekend niet bij uw verzekeraar gedeclareerd worden. Wel kunnen we afspraken die niet op tijd worden afgezegd bij u in rekening brengen. Wij berekenen in dat geval 75 % van het normale tarief. Een lijst met tarieven vindt u op het prikbord in de wachtruimte en op deze website.

Klachtenregeling

Hebt u klachten over de behandeling of de manier waarop uw behandelaar met u omgaat, maak dit dan alstublieft kenbaar. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit van zorg en een goede communicatie. Informatie over de klachtenregeling en de klachtenprocedure kunt u nalezen in de folder 'klachtenregeling'. Deze folder is te vinden in de praktijk.

Zelfstandig oefenprogramma

Het kan zijn dat uw therapeut u vraagt naast de reguliere behandeling zelfstandig te komen oefenen in de praktijk. Voor uw eigen veiligheid en welzijn is het van belang dat er op een door u gekozen oefenmoment altijd een therapeut in de praktijk aanwezig is.

Tot slot hopen wij dat u zich bij ons prettig voelt en gaan wij voor een goede samenwerking!

Zo was het, zo is het, zo wordt het