Wolf therapie

Wolf (m.; wolven), wolvin (v.)[Lat. lupus, Gr. lukos},
1 Wolven leven in roedels met een sociale structuur.

Fysiotherapie

Mensen wenden zich tot de fysiotherapeut omdat zij problemen ervaren met het bewegen. Gezondheid en beweging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen die voldoende bewegen zijn minder vaak ziek, hebben minder last van psychische klachten, blijven makkelijker op een gezond gewicht en hebben minder kans op hart- en vaatziekten, diabetes en verschillende vormen van kanker.

Fysiotherapie biedt behandeling bij het herstel en het ontwikkelen van het optimaal bewegen, stimuleert beweeggedrag dat de gezondheid positief beïnvloedt en ondersteunt de cliënt in het uitvoeren van activiteiten. Het doel is om het functioneren te vergroten of te behouden, of om de achteruitgang in functioneren zoveel mogelijk te beperken. Preventie neemt een belangrijke plaats in binnen de fysiotherapie.

Context

De fysiotherapeuten bij Therapie Wolf werken volgens de principes van de "system approach". Dit behoeft enige uitleg: Een beweging, een actie of een handeling ontstaat altijd vanuit een interactie tussen de persoon, de uit te voeren taak en de omgeving waarin die taak uitgevoerd moet worden. Zo is lopen in een rustige en vertrouwde huiskamer bijvoorbeeld iets anders dan lopen in een drukke winkelstraat. Hoewel het om dezelfde beweging gaat, namelijk het lopen, kan de uitvoering in beide gevallen heel verschillend zijn. We noemen dat context-afhankelijk. In de therapie houden we voortdurend rekening met dit principe; als iemand weer moet leren lopen wordt als doel gesteld het kunnen lopen onder allerlei omstandigheden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het accent tijdens de behandeling kan liggen op het tegelijkertijd kunnen uitvoeren van verschillende taken (dubbeltaken), zoals dat in het dagelijkse leven ook vaak noodzakelijk is. Het betekent ook dat er soms geoefend wordt in de thuissituatie of juist in een situatie op straat.

Individuele verschillen

De geschiedenis, identiteit, gezondheidsvaardigheden, sociale omgeving, levensdoelen en het toekomstperspectief zijn voor ieder individu verschillend. We houden hier rekening mee bij het fysiotherapeutische onderzoek en de behandeling.

In de huidige visie op gezondheid is het voeren van regie over het eigen leven cruciaal voor het ervaren van gezondheid. Naast de beweegproblemen van mensen zijn de wensen, verwachtingen en leefomstandigheden van iemand medebepalend voor de keuzes die gemaakt worden t.a.v. de fysiotherapeutische behandeling. De cliënt heeft daarom een centrale rol bij het vaststellen van de eigen behandeldoelen en de uiteindelijke behandeling. Tijdens de behandeling wordt voortdurend afgestemd op ieders individuele omstandigheden en behoeften. Bij wilsonbekwame volwassenen en kinderen wordt het probleem met bewegen door de verzorgers, mantelzorgers en/of ouders geformuleerd.

Kwaliteit

De fysiotherapeut beroept zich steeds op zijn eigen kennis vanuit de praktijk en op het beste bewijsmateriaal dat beschikbaar is vanuit de (bio)medische wetenschap, de bewegings- en de gedragswetenschappen. Alle fysiotherapeuten bij Therapie Wolf zijn bovendien ingeschreven in het BIG-register en in het Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. Zij werken volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging.

Praktische informatie

De fysiotherapiebehandeling vindt plaats op één van beide praktijklocaties of bij de mensen thuis. Een behandeling wordt individueel gegeven of in groepsverband. Er kan sprake zijn van een verwijzing door de huisarts of specialist, maar ook zonder verwijzing kunt u bij de fysiotherapeut terecht. Na onderzoek wordt dan bepaald of er een indicatie is voor behandeling en of de gewenste hulp geboden kan worden in onze praktijk. Zo nodig verwijzen we alsnog naar de huisarts, naar een andere zorgverlener of naar een gespecialiseerd fysiotherapeut in een andere praktijk. Wij hebben contracten met alle ziektekostenverzekeraars.

Voor als bewegen niet meer
vanzelfsprekend is